facebook

ДепартаментПраво

Застрахователно и презастрахователно право, Сиби, 2000

P_Goleva4_ZPP_184x250_fit_478b24840a

Застрахователно и презастрахователно право, Сиби, 2000

Поля Голева

Други публикации

Застрахователно и презастрахователно право, Сиби, 2000

 

Автор: Поля Голева

 

Тази книга предлага:

  • Всестранно и пълно представяне и анализиране на действащото застрахователно законодателство в България;
  • Цялостно изследване на понятието за застраховането, на застрахователноправната уредба, правното положение на застрахователите – акционерни дружества и взаимозастрахователни кооперации, на застрахователния договор – същност, форма, сключване, права и задължение на страните по него, последиците от неизпълнението на задълженията, регресивните права на застраховането, погасителната давност;
  • За първи път разработката на отделните видове застраховки, между които застраховката на нотариусите, експортното кредитно застраховане, застраховане на банкови депозити и банкови кредити, застраховка “заболяване”, застраховка на правни разноски и други имуществени и лични застраховки;
  • Анализ на презастрахователния договор в светлината на чуждестранната теория и практика;
  • Актуална съдебна и арбитражна практика;
  • Нови теории и течения в науката на застрахователното и презастрахователното право;
  • Информация и анализ на най-важните източници на застрахователното право в ЕС;
  • Запознаване с модерните постижения на застрахователното право в Англия, Германия, САЩ, Франция.