facebook

ДепартаментПраво

Търговско право, книга І, Фенея, 2007

P_Goleva3_TP1_184x250_fit_478b24840a

Търговско право, книга І, Фенея, 2007

Поля Голева

Други публикации

Фенея, 2007

 

Настоящата книга представлява пълно и взеобхватно изследване на правната уредба на търговските отношения у нас.  Авторката е обхванала всички страни и въпроси на търговското право: понятие и същност на търговското право, понятие за търговец и неговите правни белези, търговско предприятие, търговска фирма, седалище, търговски регистър, производство на вписване в търговския регистър, търговски книги. Разгледани и анализирани са правното положение на едноличния търговец, на търговските дружества, кооперациите, едноличните търговски  дружества, обединенията на търговските дружества. Внимание е отделено на всички търговски дружества, като в тази насока акцентът е поставен върху акционерното дружество и специално върху новия и неразработен институт на обратното придобиване на акции от акционерните дружества.

Съчинението съдържа анализ на богата съдебна практика на Върховния касационен съд и на Арбитражния съд при БТПП по въпросите на търговското право; съпоставка с правото на Европейския съюз, както и с националните законодателства на държавите-членки на ЕС. Изданието е съобразено със законодателството към 31.12.2006 г.