facebook

ДепартаментПраво

ТРУДОВОПРАВЕН СТАТУС НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

trudovopraven-status_184x250_fit_478b24840a

ТРУДОВОПРАВЕН СТАТУС НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

Стайков, Ивайло - София, 2016 - Авангард Прима - ISBN: 978-619-160-659-7

Научни и учебни изданияВ научното съчинение се обосновава становището, че членовете на Съвета за електронни медии изпълняват длъжността си въз основа на индивидуално трудово правоотношение. Трудовото правоотношение на тримата членове на СЕМ, които се избират от Народното събрание, възниква въз основа на избор. Трудовото правоотношение на двамата членове на СЕМ, които се назначават от президента на републиката, възниква въз основа на индивидуален административен акт. Направено е сравнение между избора на член на СЕМ от Народното събрание и избора в Кодекса на труда като основание за възникване на трудово правоотношение. Анализиран е и указът на президента на републиката за назначаване на член на СЕМ като специфичен индивидуален административен акт и основание за възникване на трудово правоотношение. Разглеждат се особеностите в съдържанието на трудовото правоотношение на члена на СЕМ, които произтичат от спецификата на трудовата функция и от действащата правна уредба. В теоретичния анализ е отделено място и на особеностите при прекратяването на това трудово правоотношение.

За по-пълното осмисляне на спецификата на трудовоправния статус на члена на СЕМ е направено сравнение с трудовоправния статус на членовете на някои други колективни държавни органи. Въз основа на позитивно-правната уредба се застъпва становището, че и членовете на тези колективни държавни органи заемат длъжността, на която са избрани или назначени, въз основа на индивидуално трудово правоотношение. Накратко е обсъдена и тезата, че държавният служител изпълнява длъжността си въз основа на комплексно правоотношение, в което са включени относително обособените служебно правоотношение и трудово правоотношение. Като следствие на критичния анализ на изследваните разпоредби от Закона за радиото и телевизията и тези от специалните закони са направени многобройни предложения de lege ferenda за бъдещо усъвършенстване на действащото обективно право.