facebook

ДепартаментПраво

Облигационно право, Учебник за студенти по специалността “Право”, Четвърто допълнено и преработено издание, Фенея, 2008

P-Goleva2_OP_184x250_fit_478b24840a

Облигационно право, Учебник за студенти по специалността “Право”, Четвърто допълнено и преработено издание, Фенея, 2008

Поля Голева

Други публикации

"Фенея", 2008

 

Представянето на материала  по облигационно право  в този учебник е съобразено с интересите и потребностите на студентите по право. Основните изисквани, от които съм се ръководила, е то да бъде съдържателно, кратко, концентрирано и разбираемо.

Учебникът обхваща общата и специалната част на облигационното право, включително непозволеното увреждане и неоснователното обогатяване.  В основата на изложението са централните институти на облигационното право и тяхното взаимодействие. При разглеждането им често пъти съм се позовавала на българската съдебна и арбитражна практика.

Учебникът е написан на основата на утвърдените десетилетия наред понятия и теории в българската облигационноправна наука, които се свързват с имената на големите български цивилисти проф. Александър Кожухаров, акад- Любен Василев, проф. Иван Апостолов, проф. Любен Диков.  В същото време в него намират отражение и основните тенденции в развитието на облигационното право у нас и в други европейски държави. Базирайки се на класическите постановки, учебникът отчита и някои нови концепции и насоки в облигационноправната наука на съвременния етап от нейното развитие.