facebook

ДепартаментПраво

Наказателно-процесуално право, ръководство за студенти изд. Ромина, 2009

Manev_NPPravo_site_184x250_fit_478b24840a

Наказателно-процесуално право, ръководство за студенти изд. Ромина, 2009

Никола Манев, Ромина, 2009 г.

Научни и учебни издания

 

Настоящото учебно ръководство има предназначението на основа за подготовка на Наказателно-процесуално право, която трябва да бъде развита при лекционния курс на тази задължителна за студентите-юристи учебна дисциплина, на предвидените семинарни занятия и в хода на самоподготовката. Кратко и съдържателно са развити въпросите от общата част на наказателния процес, досъдебното производство и съдебното производство. Изложението е организирано предвид съдържанието на Наказателно-процесуалния кодекс от 2005 г. и курса по Наказателен процес на акад. Ст. Павлов, който остана най-сериозният труд в тази област на научното познание.