facebook

ДепартаментПраво

Морският протест, изд. Фенея, 2007

Mateeva3_Protest_184x250_fit_478b24840a

Морският протест, изд. Фенея, 2007

Екатерина Матеева

Други публикации

Фенея, 2007

 

За първи път в българската литература морският протест е разгледан като оригинален способ за официално удостоверяване на доказателствени средства, с помощта на които се установяват подлежащите на доказване факти на морското произшествие и предприетите от капитана мерки за опазване на повереното му имущество.

Морският протест е разгледан последователно като официален писмен свидетелстващ документ, като вид нотариално удостоверяване, като отделен вид нотариално производство и като специфичен институт на морското търговско право.

Специално място е отделено на правното значение на морският протест, като извънсъдебно доказателствено средство за уреждане на отношенията, произтичащи от морското произшествие, както и като средство за доказване по изкове срещу корабопритежателя за вреди от морското произшествие.