facebook

ДепартаментПраво

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

nestopr_184x250_fit_478b24840a

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Маргарита Златарева, Издателство Сиела, 2002 г.

Научни и учебни издания

 

 

Настоящото изследване анализира понятието и правния режим на юридическите лица с нестопанска цел в светлината на общия Закон за юридическите лица с нестопанска цел. В него последователно се разглеждат сдруженията и фондациите; след това - допълнителните изисквания за получаване на статут на организации за общественополезна дейност и техните различия от общия правен режим на правната форма под която са създадени /сдружение или фондация/.
То се появява в един момент, когато гражданската инициатива нараства стремително не само във възродения търговски живот, но и в нестопанския сектор и когато развитието на обществените отношения налагат приемането на Закона за ЮЛ с нестопанска цел, обн. ДВ, бр. 81 / 2000 г. И към настоящият момент изследването е единствено, което дава най-мащабна картина на правото и начинът на гражданите да се сдружават като разкрива правните рамки, в които законът е поставил най-използваните форми на сдружаване на лица, респ.усвояване на материални средства за постигане на идеални цели и с това допринася за по-активното участие на правоспособни организации в нестопанския сектор.