facebook

ДепартаментПраво

Договорите за финансово обезпечение, изд. Сиела, 2009

Mangachev_Dogovorite_184x250_fit_478b24840a

Договорите за финансово обезпечение, изд. Сиела, 2009

Иван Мангачев

Други публикации

Сиела, 2009

 

Настоящото изследване е първият на българския книжен пазар коментар, посветен на прехвърлителния договор и договора за залог с право на ползване. Тези две обезпечителни сделки са нови за нашето право. Изследвани са правната им характеристика и способите за сключване на финансовите обезпечения, формата, предмета им, способите за предоставяне и недействителността им. Действието на двата договора е разгледано поотделно поради тяхната специфика, като специално място е отделено на действието на двете обезпечителни сделки в производството по несъстоятелност. Изяснени са и новите за нашето право понятия на нетирането и нетирането чрез новация. На обстоен анализ са подложени измененията, които могат да настъпят по финансовото задължение и финансовото обезпечение.