facebook

ДепартаментПраво

Доброволно представителство в нотариалните производства при действието на новия ГПК, изд. Фенея, 2008

Mateeva1_184x250_fit_478b24840a

Доброволно представителство в нотариалните производства при действието на новия ГПК, изд. Фенея, 2008

Екатерина Матеева

Други публикации

Фенея, 2008

 

Изследването представя съществените моменти от новата правна уредба на нотариалните производства по ГПК от 2008 г., като отделя специално място и на въпроса за правното действие на упълномощаванията по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите, извършени преди влизане в сила на новия ГПК. Подробно се изследва кръгът от органи с нотариална компетентност, които могат да извършват нотариални удостоверявания по упълномощаване за сделки с вещни права върху недвижими имоти. Последната глава от книгата изследва за първи път в нашата литература правното действие на извършени в чужбина упълномощавания, учредяващи представителна власт за сключване на сделки с нотариален акт на територията на Р България.