facebook

ДепартаментПраво

Административният договор. Материалноправни, процесуалноправни и сравнителноправни аспекти

dogovor_184x250_fit_478b24840a

Административният договор. Материалноправни, процесуалноправни и сравнителноправни аспекти

Памела Бучкова

Други публикации

Фенея,  2012 г.

 

Изложението в настоящата книга представлява проучване и анализ на понятието административен договор. То не си поставя за цел да отговори по безспорен начин на всички въпроси свързани с обсъжданата материя, както и да разгледа възможни аспекти на административните договори.
Главната цел на предложения анализ се явява изясняването на правната същност на административния договор и обосноваването на позицията, че този договор следва да бъде признат като самостоятелна форма на управленска дейност на администрацията, която дейност се реализира с цел задоволяване на потребности от обществен интерес. Основното предимство на тази теза е, че възприемането на административния договор като самостоятелен способ за пораждане на правоотношения в областта на публичното право ще предложи и самостоятелно правоприлагане.

"След като прочетох и последната страница на книгата, в мен се затвърди мнението, че този труд запълва значителна празнина в българската административноправна теория. На базата на задълбочен сравнителноправен анализ и след преглед на актуалното състояние на законодателството и съдебната практика, авторката убедително обосновава нуждата от уреждането на института на административния договор в материалноправен и процесуалноправен аспект. Смятам, че кодифицирането на материята би могло да стане в Административнопроцесуалния кодекс.
Книгата представлява изключително сериозно и задълбочено изследване, което би представлявало интерес, както за практикуващи юристи, така и за учени-теоретици, законодатели и студенти."