facebook

ДепартаментПраво

Проф. д-р Александър Джеров

Проф. д-р Александър Джеров

Проф. д-р Александър Джеров е роден на 27 юни 1929 г. в гр. София. Завършва право в Софийския университет, след което работи като адвокат. През 1979 г. защитава пред Висшата атестационна комисия (ВАК) дисертация на тема „Принципът на автономията на волята в международното частно право“, а през 1995 г. ВАК му присъжда академичната длъжност професор. Проф. Джеров е сред основателите на департамент „Право“ на Нов български университет, един от най-добрите юристи в областта на вещното право и изтъкнат парламентарист. Титуляр е на курсовете: Гражданско право, Вещно право и Правен режим на кадастъра и устройство на територията. През 2001 г. проф. Александър Джеров е удостоен със званието „Почетен професор на Нов български университет“ за цялостен принос в утвърждаването на департамент „Право“ и развитието на университета.