ДепартаментПраво

Law Journal of New Bulgarian University

 

Уважаеми приятели на Юридическото списание на Нов български университет,

Добрe дошли на сайта на електронното списание, издавано от департамент „Право“ на НБУ, известно повече с английското наименование на заглавието - Law Journal of New Bulgarian University!

Юридическото списание Law Journal of New Bulgarian University започна своя живот през далечната 2005 г. в резултат на съвместната работа между департамент „Право“ и Библиотеката на НБУ. Това става възможно чрез включването на списанието в проекта „Осигуряване на електронни списания на НБУ чрез библиотеката“, като достъпът до него е бил чрез библиотеката. Списанието е създадено като периодично – до 4 броя годишно.

Първият редакционен съвет е в състав: проф. д-р Румен Владимиров (тогава ръководител на департамент „Право“) и ст. ас. Ралица Костадинова, гл. ас. д-р Емилия Димитрова, ст. ас. Силвия Цонева (и трите тогава директори на програма „Право“). Впоследствие в редакционния съвет се включват и други преподаватели – проф. д-р Благой Видин, проф. Владимир Петров, д. н., доц. д-р Катерина Йочева, доц. д-р Цветалина Петкова и гл. ас. д-р Петя Неделева.

През 2008 г. списанието започва да се публикува електронно на интернет страницата на НБУ в секцията на департамент „Право“. Това е първото електронно юридическо списание в България.

През 2011 г. статиите започват да се публикуват с резюмета на английски език и с редактиране. Първият брой през 2012 г. вече е и с международен стандартен номер за продължаващи издания ISSN (International Standard Serial Number) за България – ISSN 1314-5797.

В края на 2017 г. с решение на департаментен съвет се решава да се обнови визията на Law Journal of New Bulgarian University и се избира нова редакция на списанието с цел по-добро рецензиране и подготовка за рефериране на списанието в Central and Eastern European Online Library (CEEOL). За процедурата по рефериране и рецензиране разчитаме отново на сътрудничеството ни с библиотеката на НБУ.

Отговорен редактор: гл. ас. д-р Ралица Костадинова


Заместник-отговорен редактор: доц. д-р Катерина Йочева

Редакционна колегия:
- проф. д-р Екатерина Михайлова, ръководител на департамент „Право”
- проф. д-р Благой Видин, ръководител на секция „Публичноправни науки”
- проф. д-р Веселина Манева, ръководител на секция „Гражданскоправни науки”
- проф. д-р Веселин Вучков, ръководител на секция „Наказателноправни науки”
- проф. Райна Николова, д. н.
- доц. д-р Цветалина Петкова
- доц. д-р Деница Топчийска
- гл. ас. д-р Гинка Симеонова
- гл. ас. д-р Силвия Цонева

Секретар: Цветелина Тодорова

Коректор: Анелия Янкова

Художествено оформление и графичен дизайн: Таня Йорданова

Създаден бе имейл за връзка със списанието: lawjournalofnbu@abv.bg

Целта на електронното списание е да популяризира научно-изследователската дейност на преподавателите, докторантите и студентите в магистърска програма „Право”. В списанието се представя най-новата научна продукция на академичния състав на департамента. То обаче също така е отворено и за публикации на външни за департамента автори с интереси в областта на съвременните проблеми на правото, както и за нови автори.

Освен това списанието отразява интересни и актуални събития (конференции, дискусии и семинари) с участието на студенти от магистърска програма „Право” на НБУ и техните преподаватели, като публикува изнесени публични лекции, доклади от конференции и семинари, разработки.


проф. д-р Екатерина Михайлова,
ръководител на департамент „Право“