facebook

ДепартаментПраво

 

Ръководител

 

проф. д-р Веселин Вучков

корпус 1, офис 410

тел.: 02/8110 420; в. 14102

e-mail: vvuchkov@nbu.bg

 

 

Секретар

 

Цветелина Тодорова

корпус 1, офис 410

тел.: 02/8110 410; в. 14101

e-mail: ctodorova@nbu.bg

 

 

Департамент „Право” съществува от основаването на Нов български университет през 1991 г. Студентите се обучават в магистърска програма „Право”, съобразена с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право” и на професионална квалификация „юрист”. Обучението завършва с полагане на 3 държавни изпита.

 

Последната програмна акредитация от НАОА е от 2016 г. за специалност от регулираните професии „Право” от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки на Нов български университет е с обща оценка: 9,00.

 

 

 

Департамент „Право” има програмна акредитация от НАОА и за обучение на докторанти в следните докторски програми програми: Гражданско и семейно право, Наказателно право, Граждански процес, История на държавата и правото, Трудово право и обществено осигураване и Конституционно право. За повече информация вижте тук.

Академичният състав на  департамент „Право” се състои от висококвалифицирани и утвърдени в теорията и практиката специалисти, които активно участват в научноизследователски обмен с наши и чужди университети.

 

По предложение на Департамента званието „доктор хонорис кауза на НБУ” е присъдено на:

 • акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес - член на Кралската академия за юриспруденция и законодателство на Галиция и на Кралската академия за юриспруденция и законодателство на Испания;
 • проф. Алфред Е. Келерман – генерален секретар на Т.М.С. Асер институт Институт по частно право и по международно публично право, международен търговски арбитраж и право на ЕС;
 • проф. д-р Инголф Пернис – декан на правния факултет на Университет „Хумболт”, Берлин.

 

Международни и изследователски проекти с участието на Департамента:

 

1. Двустранни споразумения по програма „Еразмус”+, свързани с установяване на сътрудничество и обмен на студенти между НБУ и 11 университета в Европа. За повече информация вижте тук.

 

2. Проекти, финансирани от Централен фонд за стратегическо развитие на НБУ:

 

 • Проект за участие в състезание по международно право Рhilip C. Jessup (International Law Moot Court Competition);
 • Проект „Европа в моята професия” на Българската асоциация за европейски изследвания (БАИЕ) с финансиране по програма „Жан Моне“ към програма „Еразъм +”;
 • Съвместен проект на Фондация Риск Монитор и НБУ „Независим студентски мониторинг на институции в секторите правосъдие и вътрешен ред;
 • Проект катедра Жан Моне, Ref. C02/0066 – „European Integration”, договор между НБУ и Европейската комисия No. 2002-4299/001 – 001 JMO и др.

В департамент „Право” периодично се организират международни и национални научни конференции като:

 • „Върховенство на правото – актуални проблеми”;
 • „Научни четения в памет на Кристиан Таков „Предизвикателства към правото”;
 • „Тридесет години от приемането на конвенцията за правата на детето: предизвикателства и перспективи”;  
 • „Медиите в България: 30 години по-късно”;
 • „120 години от рождението на проф. Цеко Торбов”;
 • „Правата на гражданите и тяхната защита”;
 • „10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството”;
 • „25 години департамент „Право”, НБУ” и др.

Преподаватели от департамент „Право” участват и в международни конференции, семинари и други извън страната.

 

Департамент „Право” организира два общоуниверситетски семинара: „Българска памет и съвест за тоталитарната държава” и „Права на човека”; текущи семинари; тематични семинари; пътуващи семинари; публични лекции; посещения на студенти в различни държавни институции.

 

Департаментът организира симулативни съдебени процеси и провеждането на кръжоци, сред които по: наказателно право, облигационно право, данъчно право и данъчен процес.

 

Студенти от програма Право участват в състезания, сред които по: наказателно право,  данъчно право, международно право, медиация, Римско частно право;  междуученическо състезание „Убеди ме – победи ме”, състезание за първокурсници „Аз зная повече” и др. 

 

Научноизследователската дейност на преподавателите, докторантите и студентите се публикува в сборници от проведените от департамента международни и национални конференции. Преподавателите от департамента са автори на редица монографии, учебни помагала и др. учебни материали.

 

През годините научноизследователската дейност на преподавателите, докторантите и студентите се отразява последователно първоначално в академичното списание „Правен преглед”. Впоследствие започва издаването на електронното „Юридическо списание на НБУ” (Law Journal of NBU) и в Годишник на департамент „Право”.

 

Департамент „Право” е сключил споразумения за сътрудничество за провеждане на студентски стажове, лекции, посещения и други общи инициативи с различни институции: общини, съдилища и др.